Copyright 2023 - @OuiDev

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

history pic BK

        โรงเรียนวัดโบสถ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2466 เป็นโรงเรียนประชาบาลก่อตั้งโดยนายอำเภอดำรงอยู่ด้วยตนเองและเงินศึกษาพลีที่เรียกเก็บจากชายฉกรรจ์ มีพระสิงหบุราจารย์ (ลพ) เป็นผู้อุปการะ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มแรกใช้ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์เป็นสถานที่เรียน ผู้บริหารคนแรก คือ นายหอม  ตระกูลปาน เป็นครูใหญ่

มีการจัดการเรียนการสอนลำดับ ดังนี้

                - พ.ศ. 2466 เปิดทำการสอนชั้น ป.1-3

                - พ.ศ.2472 เปิดทำการสอนชั้นเตรียมประถมศึกษา

                - พ.ศ.2474 เปิดทำการสอนเพิ่มชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 (จบประโยค ประถมศึกษาบริบูรณ์)

                - พ.ศ.2477 เปิดทำการสอนเพิ่มชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 (จบประโยค ประถมศึกษาบริบูรณ์)

                - พ.ศ.2478 เปิดทำการสอนเพิ่มชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (จบประโยค ประถมศึกษาบริบูรณ์)

                - พ.ศ.2504 เปิดทำการสอนเพิ่มชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 (จบประโยค ประถมศึกษาต้อนต้น และจบชั้น ป.7 จบประโยคประถมศึกษาตอนปลาย)

                - พ.ศ.2521 เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก (ก่อนเกณฑ์) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ยกเลิก

                - พ.ศ.2528 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการ อนุบาลชนบท

 

ที่ตั้งปัจจุบัน

โรงเรียนวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ในวัดโบสถ์ เลขที่ 109/21 หมู่ที่ 1 ถนนเทพสุทธิโมลี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3669-1537 อยู่ริมฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 905 คน มีรองผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน ครู จำนวน 33 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 คน

โดยมีนางสาวณัฐิกานต์  รักนาค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

x

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m