Copyright 2022 - @OuiDev

ข้อมูลนักเรียน

 heard data stu

จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

 

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1

0

0

0

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

35

34

69

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

50

35

85

รวมชั้นอนุบาล

85

69

154

ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

52

49

101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

70

39

109

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

49

47

96

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

65

72

137

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

65

63

128

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

59

58

117

รวมประถม

360

328

688

รวมทั้งสิ้น

445

397

842

 

 

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

x

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m