Copyright 2019 - @OuiDev

ข้อมูลนักเรียน

 heard data stu

จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1

0

0

0

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

56

33

89

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

44

41

85

รวมชั้นอนุบาล

100

74

174

ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

61

70

131

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

66

56

122

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

59

56

115

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

73

64

137

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

62

68

130

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

59

57

116

รวมประถม

380

371

751

รวมทั้งสิ้น

480

445

925

 

 

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m