Copyright 2023 - @OuiDev

ข้อมูลนักเรียน

 heard data stu

จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

 

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1

0

0

0

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

30

33

63

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

38

39

77

รวมชั้นอนุบาล

68

72

140

ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

58

43

101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

55

54

109

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

68

42

110

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

46

50

96

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

67

75

142

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

63

65

128

รวมประถม

357

329

686

รวมทั้งสิ้น

425

401

826

 

 

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

x

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m