Copyright 2022 - @OuiDev

ข้อมูลนักเรียน

 heard data stu

จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

 

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1

0

0

0

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

59

32

91

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

46

41

87

รวมชั้นอนุบาล

105

73

178

ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

60

68

128

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

66

58

124

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

58

55

113

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

72

62

134

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

62

68

130

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

57

58

115

รวมประถม

375

369

744

รวมทั้งสิ้น

480

442

922

 

 

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

x

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m