Copyright 2023 - @OuiDev

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดโบสถ์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

          

  ลำดับ

 

                     ชื่อ – นามสกุล

          ตำแหน่ง

1

นายถวิล  ทิมมา

ประธานกรรมการ

2

พล.ต.กมล  นาคเรือง

กรรมการ

3

นางสุจารี  หอมนาน

กรรมการ

4

 

นางลาวัลย์  ทรงฤทธิ์

กรรมการ

5

นางกัลยา  วงษ์เฉลียง

กรรมการ

6

นายเสรี  อินทวารี

กรรมการ

7

นางศิริพร  รักษะประโคน

กรรมการ

8

นางเขมรินทร์  ขวัญอินทร์

กรรมการ

9

 

นายอุทัย  มั่นทัพ

กรรมการ

10

 

นายพายัพ  วงษ์อินทร์

กรรมการ

11

นายสมชาย  ภักดีศุภผล

กรรมการ

12

 

นายวิชาญ  สุ่มอิ่ม

กรรมการ

13

พระครูวินัยธร  เกียรติศักดิ์ กิตติปาโล

กรรมการ

14

พระครูพิศาลธรรมศิริ

กรรมการ

15

นางสาวณัฐิกานต์  รักนาค

เลขานุการ

 

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

x

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m