Copyright 2022 - @OuiDev

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ลำดับ

 

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

1.

นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค

ผอ.

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาเอก ด.ด.

หลักสูตรและการสอน

2.

           

3.

นางกุลวดี กลิ่นหัวไผ่

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

การประถมศึกษา

4.

นางสายพิน โพธิ์กัน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

การประถมศึกษา

5.

นางอำนวย คงเพ็ชร์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาโท ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

6.

นางสาวเพ็ญศรี พึ่งศรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

สังคมศึกษา

7.

นางนุชนาถ จิตอารีย์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

วิทยาศาสตร์

8.

นางกฤษณา ทิชินพงศ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

นาฏศิลป์

9.

นางภัทรภร ศรีดี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

10.

นางสาวสายพิณ มาคล้าย

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

11.

นางลัดดา คำวิจิตร์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาโท ค.ม.

บริหารการศึกษา

12.

นางรัตนา สีหบุตร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี กศ.ม.

การประถมศึกษา

13.

นางรัชนียา แก้ววิเชียร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

พลศึกษา

14.

นางเพ็ญกมล ศรีสวการย์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

15.

นางกฤษณา คนซื่อ

ครู

ชำนาญการ

ปริญญาตรี ค.บ.

วิทยาศาสตร์

16.

นายฐิติพงษ์ คุ้มครอง

ครู

ชำนาญการ

ปริญญาโท กศ.ม.

บริหารการศึกษา

17.

นางสาวณัฐนรี สะทิ

ครู

ชำนาญการ

ปริญญาโท ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

18.

นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์

ครู

ชำนาญการ

ปริญญาโท ศษ.ม.

วัดและประเมินผล

19.

นางเรืองรอง นนทีอุทก

ครู

ชำนาญการ

ปริญญาตรี ค.บ.

ปฐมวัย

20.

นางสาวรุจิรา จารุฤทัยกานต์

ครู

ชำนาญการ

ปริญญาโท ค.ม

ภาษาไทย

 21. somkiad นายสมเกียรติ เหม่ชัยภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. ประถมศึกษา
 22. Uri นางสาวอุไร  สีเพ็ง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

23.

นายเกริกชัย อุทัย

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ปริญญาตรี วท.บ.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

24.

นางสาวกุลรภัส คงการุณ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ปริญญาตรี ค.บ.

ปฐมวัย

 25. eafa นางเอื้องฟ้า  โพธิ์กัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

26.

นางสาวสุกัญญา นิลสิน

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ปริญญาตรี วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

27.

นางสาวอริสา สัการะ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ปริญญาตรี วท.บ.

ภูมิศาสตร์

28.

นายนิรุจต์  ฟักทอง

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ปริญญาตรี ค.บ.

สังคม

 29.  acha  นายอัชฌา  ทับมีชัย  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ศศ.บ.  ศิลปะ
 30.  ratchapon  นายรัชพล  เอื้อประเสริฐ  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ศศ.บ.  คณิตศาสตร์
 31.  lapatlanan  นางสาวลภัสนันท์ ตั้งนิติพิฐจักร  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ศศ.บ.  พลศึกษา
 32.  methane  นายเมทะนี  พ่วงภักดี  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ศศ.บ.  ดนตรีไทย
 33.  anon  นายอานนท์  ชนะศักดิ์  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ศศ.บ.  พลศึกษา
 34.  sunisa  นางสาวสุนิสา  ทับทิม  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ศศ.บ.  ปฐมวัย
 35.  thanapon  นางสาวธนภรณ์  มีมั่นคั่ง  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ศศ.บ.  ศิลปะ
 36.  waraporn  นางสาววราภรณ์  พิมพาพร  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ศศ.บ.  อังกฤษ

37.

  นายชานนท์ กันแคล้ว  ครูผู้ช่วย  ไม่มีวิทยฐานะ  ปริญญาตรี ค.บ.  ภาษาไทย
             

38.

     

-

   

39.

นางสาวเนตรนภา พระงาม ครูอัตราจ้าง

-

ปริญญาตรี คศ.บ. คหกรรมศาสตร์

40.

นางสาววัชรินทร์ หอมชะเอม ครูอัตราจ้าง

-

ปริญญาตรี สังคมศึกษา

41.

นางสาวสุจิตรา จุลละ ครูพี่เลี้ยง

-

ปริญญาตรี ค.บ. ปฐมวัย

42.

  นางอัชราภรณ์ อินทรสนิท ครูพี่เลี้ยง

-

อนุปริญญา ป.ว.ส. การจัดการทั่วไป

43.

  นายสุรพล  สุขมาก นักการภาโรง

-

ม.3/ม.ศ.3 อื่นๆ
  นายวินัย ผลถาวร นักการภาโรง   ม.3/ม.ศ.3 อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

x

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m