Copyright 2023 - @OuiDev

ทำเนียบผู้บริหาร

 

watboth old

   ลำดับ

              ชื่อ -นามสกุล

               ระหว่าง ปีที่ดำรงตำแหน่ง

      1

นายหอม  ตระกูลปาน

             พ.ศ. 2466  ถึง  พ.ศ. 2475

      2

นายปรีชา  แสงมณี

             พ.ศ. 2476  ถึง  พ.ศ. 2486

      3

นายวิจารย์  คงจีระ

             พ.ศ. 2487  ถึง  พ.ศ. 2499

      4

นายบันเทิง  สอาดไหว้

             พ.ศ. 2499  ถึง  พ.ศ. 2520

      5

นายสวัสดิ์  ม่วงงาม

             พ.ศ. 2520  ถึง  พ.ศ. 2524

      6

นายเสรี  ครรชิตะวงศ์

             พ.ศ. 2524  ถึง  พ.ศ. 2537

      7

นายวินัย  ดิสสงค์

             พ.ศ. 2538  ถึง  พ.ศ. 2541

      8

นายถวิล  ทิมมา

             พ.ศ. 2542  ถึง  พ.ศ. 2553

      9

นายวิชาญ  น้อยศรี

             พ.ศ. 2553  ถึง  พ.ศ. 2557

     10

นางพิมพ์ฉวี  จิตรบรรพต

             พ.ศ. 2557  ถึง  พ.ศ. 2559

     11

นางสาวณัฐิกานต์  รักนาค

             พ.ศ. 2559  ถึง  ปัจจุบัน

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

x

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m